Propuneri de modificare și completare a Legii contabilității

Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, urmează a fi modificată și completată printr-o ordonanță de urgență/OUG, principalele aspecte avute în vedere, conform proiectului notei de fundamentare, fiind următoarele:

  • completarea prevederilor legii contabilității sub aspectul ariei de aplicabilitate a acesteia, prin menționarea expresă a persoanelor juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, precum și a persoanelor juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;
  • reformularea prevederilor cu privire la entitățile pentru care reglementările contabile sunt emise de către BNR, în condițiile în care există unele categorii de entități care nu sunt prevăzute expres de legea contabilității. Sunt completate, în mod corespunzător, categoriile de persoane juridice de interes public obligate, potrivit legii, să auditeze situațiile financiare anuale;
  • reformularea, pentru claritate, a prevederilor referitoare la situațiile în care poate interveni reorganizarea persoanei juridice, caz în care se impune întocmirea de situații financiare;
  • introducerea unor prevederi prin care se stabilesc categoriile de informații care au caracter public, precum și condițiile în care informațiile cuprinse în situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale existente în baza de date a Ministerului Finanțelor pot fi transmise de minister în baza unor protocoale de colaborare;
  • completarea prevederilor legii cu aspecte referitoare la sancțiunile aplicabile în cazul unor contravenții.

 

Concret, Legea 82/1991 urmează a fi completată și modificată astfel:

Text nou

Text actual

articolul 1, alineatul (3)

„(3) Unitățile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparțin persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2), cu sediul în România, unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, precum și persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România, au obligația să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi.”

 

(3) Subunitățile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparțin persoanelor prevăzute la alin. (1) și (2), cu sediul în România, precum și subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi.

articolul 4, alineatul (3), litera a)

„a) de către Banca Națională a României, pentru instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituțiile de plată şi instituțiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, pentru Fondul de garantare a depozitelor bancare și schemele de garantare a depozitelor supravegheate de Banca Națională a României, precum și pentru orice alte entități care intră în sfera sa de reglementare contabilă, conform legislației specifice aplicabile;”

 

a) de către Banca Națională a României, pentru instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică și prestare de servicii de plată, și pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar;

 

articolul 28, alineatul (11)

„(11) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul fuziunii, divizării și al altor forme de reorganizare juridică, precum și în situația lichidării, în condițiile legii, caz în care situațiile financiare au aceleași componente cu situațiile financiare anuale.”

 

(11) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul fuziunii, divizării sau lichidării, în condițiile legii, caz în care situațiile financiare au aceleași componente cu situațiile financiare anuale.

La articolul 28, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Situațiile financiare și raportările contabile prevăzute la alin. (2) se păstrează timp de 10 ani.”

 

articolul 28, alineatul (7)

„(7) Situațiile financiare anuale constituie un tot unitar şi sunt însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, raportul privind plățile către guverne, în cazul în care reglementările contabile aplicabile prevăd obligația întocmirii acestuia, precum și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

 

(7) Situațiile financiare anuale constituie un tot unitar și sunt însoțite de raportul administratorilor.

 

articolul 29, alineatul (1) se abrogă

Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile

La articolul 29, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

(21) Situațiile financiare anuale consolidate sunt însoțite de raportul consolidat al administratorilor, raportul de audit, precum și raportul consolidat privind plățile către guverne, în cazul în care reglementările contabile aplicabile prevăd obligația întocmirii acestuia.”

 

 

articolul 34, alineatele (2) și (4)

„(2) În înțelesul prezentei legi, prin persoane juridice de interes public se înțelege: societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată; instituțiile de credit; instituțiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general; instituțiile de plată şi instituțiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată; Fondul de garantare a depozitelor bancare; schemele de garantare a depozitelor supravegheate de Banca Națională a României; societățile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare; fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative şi administratorii acestora; societățile de servicii de investiții financiare, societățile de administrare a investițiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, casele de compensare, contrapărți centrale şi operatori de piață/sistem autorizați/avizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară; societățile/companiile naționale; societățile cu capital integral sau majoritar de stat; regiile autonome.

[…]

(4) Sunt supuse, de asemenea, auditului statutar situațiile financiare întocmite în vederea efectuării operațiunilor de fuziune, divizare sau altor forme de reorganizare juridică, ori a operațiunilor de lichidare, dacă persoanele respective au obligația auditării situațiilor financiare anuale.”

 

(2) În înțelesul prezentei legi, prin persoane juridice de interes public se înțelege: societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată; instituțiile de credit; instituțiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general; instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică și prestare de servicii de plată; societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare; fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative și administratorii acestora; societățile de servicii de investiții financiare, societățile de administrare a investițiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, casele de compensare, contrapărți centrale și operatori de piață/sistem autorizați/avizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară; societățile/companiile naționale; societățile cu capital integral sau majoritar de stat; regiile autonome.

 

[…]

(4) Sunt supuse, de asemenea, auditului statutar situațiile financiare anuale întocmite în vederea efectuării operațiunilor de fuziune, divizare sau lichidare, dacă persoanele respective au obligația auditării situațiilor financiare anuale.

 

articolul 35, alineatul (3)

„(3) Situațiile financiare anuale, situațiile financiare anuale consolidate, precum și situațiile financiare interimare, se păstrează timp de 10 ani.”

 

(3) Situațiile financiare anuale se păstrează timp de 10 ani.

 

După articolul 37 se introduc două noi articole, articolele 371 și 372, cu următorul cuprins:

Art. 371. – Informațiile cu caracter public, cuprinse în situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale, sunt cele publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor. Acestea se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor și sunt extrase din situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale depuse de entități la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

Art. 372. – (1) Ministerul Finanțelor, direct sau prin intermediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, poate încheia protocoale cu autorități publice şi instituții publice şi de interes public, instituții de cercetare, instituții de învățământ superior, organisme profesionale reglementate și alte entități de interes public, având ca obiect schimbul de informații, atunci când actul de înființare/reglementare a acestora prevede atribuții a căror realizare necesită utilizarea informațiilor cuprinse în situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale existente în baza de date a Ministerului Finanțelor.

(2) Prin protocoalele prevăzute la alin. (1) se stabilesc categoriile de informații care pot fi transmise, modalitatea în care sunt transmise informațiile, precum și periodicitatea transmiterii acestora, cu respectarea cadrului legal aplicabil în ceea ce privește confidențialitatea datelor existente în baza de date a Ministerului Finanțelor.

 

articolul 41 punctul 2, litera e)

„e) întocmirea, semnarea şi depunerea în termenul legal la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor a situațiilor financiare anuale şi, după caz, a situațiilor financiare anuale consolidate, a situațiilor financiare interimare, precum şi a raportărilor contabile;”

 

e) întocmirea, semnarea și depunerea în termenul legal la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a situațiilor financiare anuale și, după caz, a situațiilor financiare anuale consolidate, precum și a raportărilor contabile;

La articolul 41, punctul 2, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

e1) întocmirea şi depunerea în termenul legal la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor a rapoartelor prevăzute de art. 28 alin. (7) și art. 29 alin. (21);

 

articolul 41, punctele 7 și 8

“7. nerespectarea obligației privind auditarea, conform legii, a situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare anuale consolidate, precum și a situațiilor financiare interimare;

8. nedepunerea, potrivit prezentei legi, a situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare anuale consolidate, a situațiilor financiare interimare, precum şi a raportărilor contabile;”

 

7. nerespectarea obligației privind auditarea, conform legii, a situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale consolidate;

8. nedepunerea, potrivit prezentei legi, a situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare anuale consolidate, precum și a raportărilor contabile;

 

La articolul 42 alin. (1), după ultima liniuță se adaugă o nouă liniuță, cu următorul cuprins:

– cea prevăzută la pct. 2 lit. e1), cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, şi cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare.

 

articolul 42, alineatul (4)

„(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către persoanele din cadrul direcțiilor Ministerului Finanțelor, respectiv ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor, respectiv ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

 

(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atribuții de inspecție fiscală și control financiar, precum și de personalul altor direcții din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, stabilit prin ordin al ministrului finanțelor publice.

 

 Postat 10.02.2021