Certificatul de amânare de la plata în vamă a TVA: eliberare/revocare

Una din excepțiile reglementate de Codul fiscal în ceea ce privește plata efectivă a taxei pe valoarea adăugată/TVA la organele vamale este cea în care persoana impozabilă, înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la art. 326 alin. (4^1) din Codul fiscal și care deține un certificat de amânare de la plată valabil.

Condițiile prevăzute la art. 326 alin. (4^1) sunt:

a) să nu aibă obligații bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuții, inclusiv contribuțiile individuale ale salariaților şi orice alte venituri bugetare, cu excepția celor eșalonate şi/sau reeșalonate la plată, precum şi a celor suspendate în condițiile legii;

b) să fi realizat, în ultimele 6 luni anterioare lunii în care solicită eliberarea certificatului, importuri din teritorii şi state terțe, astfel cum sunt definite la art. 267 din Codul fiscal, a căror valoare cumulată este de cel puțin 50 milioane lei. În această valoare nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate;

c) să nu înregistreze debite față de autoritatea vamală;

d) să fie înregistrate în scopuri de TVA cu cel puțin 6 luni înaintea depunerii cererii pentru eliberarea certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată;

e) să nu fie în stare de insolvență, în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară.

  • Documente necesare. Pentru obținerea certificatul de amânare de la plata în vamă a TVA necesară depunerea la Direcția Generală a Vămilor/DGV a următoarele documente:

o cerere-tip[1], ce conține date de identificare a persoanei impozabile (denumire, adresă, codul de înregistrare în scopuri de TVA), organul fiscal în a cărui arie de competență se află persoana impozabilă, perioada pentru care se solicită certificatul, documentele anexate, numele și prenumele persoanei care depune cererea și funcția pe care aceasta o deține în relația cu persoana impozabilă pentru care se solicită certificatul, data, semnătura și ștampila.

copie de pe documentul care atestă calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal;

certificat de atestare fiscală, în original, din care să rezulte că este îndeplinită condiția prevăzută la art. 326 alin. (4^1) lit. a) din Codul fiscal;

declarație pe propria răspundere din care să rezulte că în ultimele 6 luni anterioare lunii în care solicită eliberarea certificatului persoana impozabilă a realizat importuri din teritorii și state terțe, astfel cum sunt definite la art. 267 din Codul fiscal, a căror valoare cumulată este de cel puțin 50 milioane lei. În această valoare nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate;

declarație pe propria răspundere din care să rezulte că persoana impozabilă nu este în stare de insolvență, în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară.

  • Perioada de valabilitate. Certificatul se eliberează de către DGV, în 30 de zile de la depunerea documentației complete, pentru perioada indicată de solicitant în cerere.

Certificatele de amânare de la plata în vamă a TVA emise în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 4.121/2015, cu modificările și completările ulterioare, își păstrează valabilitatea până la data înscrisă în acestea, atât timp cât sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 326 alin. (41) lit. a), c) și e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și titularul este înregistrat în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Pe de altă parte, certificatul de amânare de la plata în vamă a TVA își poate pierde valabilitatea, ca urmare a revocării de către DGV, în condițiile în care una dintre condițiile care au stat la baza eliberării certificatului, prevăzute la art. 326 alin. (4^1) din Codul fiscal, nu mai este îndeplinită sau în cazul anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA atribuit conform art. 316 din Codul fiscal.

[1] Conform modelului din anexa nr. 1 la Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 3225/2020, publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1331 din 31 decembrie 2020.

Postat 12.01.2021